Mo?nosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Vyzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
T?ídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

10. zá?í 2021
Aktiva (v mil. EUR) Z?statek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové ?ástky (sou?ty a mezisou?ty) nemusí odpovídat sou?tu díl?ích ?ástek z d?vodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 514 693 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 477 590 306
  2.1 Pohledávky za MMF 210 102 382
  2.2 Z?statky u bank, investice do cenných papír?, zahrani?ní p?j?ky a jiná zahrani?ní aktiva 267 489 −77
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 24 917 70
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 10 561 −519
  4.1 Z?statky u bank, investice do cenných papír? a p?j?ky 10 561 −519
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 211 778 322
  5.1 Hlavní refinan?ní operace 319 303
  5.2 Dlouhodobější refinan?ní operace 2 211 440 0
  5.3 Reverzní operace jemného dola?ování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní záp?j?ní facilita 19 19
  5.6 Pohledávky z vyrovnání mar?e 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 32 898 −2 461
7 Cenné papíry rezident? eurozóny v eurech 4 613 073 17 004
  7.1 Cenné papíry dr?ené pro ú?ely měnové politiky 4 430 684 17 840
  7.2 Ostatní cenné papíry 182 389 −836
8 Pohledávky v eurech za ve?ejnými rozpo?ty 22 142 0
9 Ostatní aktiva 315 081 478
Aktiva celkem 8 222 733 15 199
Pasiva (v mil. EUR) Z?statek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové ?ástky (sou?ty a mezisou?ty) nemusí odpovídat sou?tu díl?ích ?ástek z d?vodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 501 984 1 145
2 Závazky v eurech v??i úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 567 522 24 286
  2.1 Bě?né ú?ty (systém povinných minimálních rezerv) 3 743 978 16 014
  2.2 Vkladová facilita 821 444 8 464
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dola?ování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání mar?e 2 099 −191
3 Ostatní závazky v eurech v??i úvěrovým institucím v eurozóně 23 556 −6 909
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech v??i ostatním rezident?m eurozóny 731 813 −4 469
  5.1 Závazky v??i ve?ejným rozpo?t?m 617 560 90
  5.2 Ostatní závazky 114 254 −4 559
6 Závazky v eurech v??i nerezident?m eurozóny 286 695 700
7 Závazky v cizí měně v??i rezident?m eurozóny 12 414 104
8 Závazky v cizí měně v??i nerezident?m eurozóny 2 780 −131
  8.1 Vklady, z?statky a jiné závazky 2 780 −131
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací polo?ka zvláštních práv ?erpání MMF 174 656 0
10 Ostatní závazky 314 332 473
11 Ú?ty p?ecenění 497 589 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 109 392 0
Pasiva celkem 8 222 733 15 199
Annexes
14 September 2021
百度